1/48 Tamiya Ki-84 Hayate (Frank) by Rene Tamburini